Pri objednávke nad 50 € - POŠTOVNÉ ZADARMO


Newsletter
Pre odoberanie alebo zrušenie odoberania noviniek vyplňte svoj e-mail:


Obchodné podmienky internetového obchodu   NEKTO.sk

 

 

 

N-Terr s. r. o.

Sídlo:  Kukučínova 2040 , 06901 Snina 

IČO:  46808876 

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. : Sro, vl. č. : 26660/P 

 

I. Základné ustanovenia

1.1  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim –- spoločností  N-Terr s. r. o. (ďalej len "Predávajúci") v oblasti predaja najmä spotrebného tovaru (ďalej len "tovar").


1.2  Predávajúci prevádzkuje na internetových stránkach www.nekto.sk internetový obchod (ďalej len "e-shop"), v ktorom ponúka svoj tovar na kúpu neobmedzenému počtu kupujúcich.


1.3  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi bez výhrad  súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci pred vlastným uskutočnením objednávky Predávajúcim dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi pozorne zoznámiť.

 

1.4  Predávajúcim je spoločnosť:

     
N-Terr s. r. o.

Sídlo:  Kukučínova 2040 , 06901 Snina 

IČO:  46808876 

Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd. : Sro, vl. č. : 26660/P 

 

1.5  Kupujúci 

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

 

1.6  Spotrebiteľ 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti  alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

 

1.7  Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré  chce mať  uvedené na nákupných dokladoch.

 

1.8  Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky  zákonník a ďalej zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

 

1.9  Podnikateľom sa rozumie:

 

(i)  osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii)  osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii)  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv)  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

1.10 Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa  riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

1.11 Kúpna zmluva 

Predávajúci ponúka svoj tovar na predaj jeho umiestnením na internetovej stránky e-shopu. Ohľadne predaja tovaru prostredníctvom e-shopu vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim kúpna zmluva. Kúpna zmluva vzniká uzatvorením na diaľku, ako je upravené ďalej.

 

1.12 Uzatvorenie kúpnej zmluvy 

K uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku dochádza prostredníctvom objednávky kupujúceho, ktorá je ponukou k uzavretiu kúpnej  zmluvy a prijatím objednávky (ponuky) Predávajúcim. Oznámením o prijatí objednávky (ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy) dochádza medzi kupujúcim a  predávajúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy.

 

1.13 Objednávka/Ponuka na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Kupujúci odosiela svoju objednávku Predávajúcemu prostredníctvom vyplnenia a odoslania  objednávkového formulára v rámci e-shopu. Kupujúci je povinný vyplniť aspoň tie údaje v objednávkovom formulári, ktoré sú označené ako povinné; bez  ich vyplnenia nie je možné objednávku odoslať a nemôže dôjsť k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky  ju skontrolovať a prípadne opraviť.

 

1.14 Zrušenie objednávky 

Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na telefónnom čísle +421 940 258 024  alebo  emailu objednavkynekto@gmail.com .

 

1.15 Prijatie objednávky 

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky a tým uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail), a to  na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v jeho objednávke. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdenia o prijatí objednávky na kupujúcim  zadanú e-mailovú adresu.

 

1.16 Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

1.17 Právo 

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené  súdmi Slovenskej republiky.

 

1.18 Jazyk zmluvy 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad  pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

 

1.19 Archivácia 

Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. 

 

1.20 Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces popísaný. 

 

1.21 Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu - www.nekto.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 

1.22 Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim - použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) si nesie kupujúci a závisí na ním používaných  prostriedkoch komunikácie na diaľku a cenách za ich použitie.

 

 

II. Dozor

Orgán dozoru vykonáva: 

 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 

 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

3.1  Predávajúci prehlasuje, že všetky prijaté osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy s kupujúcim  a informáciách o tovare a službách Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej  s distribúciou či platobným stykom  týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). 

 

3.2  Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané  v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

3.3  Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané  kúpnej zmluvy a informáciách o tovare a službách Predávajúceho, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci  má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 

 

IV. Ceny

4.1  Kupujúci kupuje tovar v e-shope za tam uvedené ceny. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru podľa ponuky Predávajúceho v e-shope.

 

4.2  Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

 

4.3  Kúpna cena tovaru platí vždy taká,  aká bola aktuálna  v okamihu vytvorenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

 

4.4  Popri kúpnej ceny nesie kupujúci prípadne ešte náklady na:

 

(i)  dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,
(ii) vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

 

 

V. Platobné podmienky

5.1  Kupujúci je pri objednávke tovaru zvoliť jeden z ponúkaných spôsobov platenia tovaru.

 

5.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby platenia ceny tovaru:

 

(i)  platba prevodom na účet potom, ako  Predávajúci vystaví predfaktúru a pošle ju mailom na úhradu kupujúcemu

(ii)  platba cez internetové rozhranie banky  resp. platobnou kartou on-line (aktuálne pripravujeme),

(iii)  na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

 

5.3  Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

 

 

VI. Dodacie podmienky

6.1  Tovar bude Predávajúcim kupujúcemu dodaný spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil v objednávke tovaru.

 

6.2  Predávajúci predpokladá a umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru:

 

(i)  Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Osoba preberajúca tovar musí poznať číslo objednávky tovaru a prípadne mať so sebou  vytlačenú objednávku tovaru, 

(ii)  Kombinovaná doprava – predávajúci vyhodnotí a následne vyberie podľa hmotnosti a veľkosti balíka, či bude zásielka doručovaná Sl.Poštou , alebo prepravnou spoločnosťou

Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

 

 

6.3  Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní  prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého  prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s  výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto  poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že  poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu  objednavkynekto@gmail.com

 

6.4  Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu  možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

6.5  Tovar bude dodaný v termíne závislom na kupujúcim zvolenom spôsobe dodania tovaru, ako bude vyplývať z objednávky kupujúceho a v príslušnom  dodacom  termíne uvedenom pri tovare v rámci e-shopu. 

 

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

7.1  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom  predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

 

7.2  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave  a hodnote, v akom tovar prevzal.

 

7.3  Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť najneskôr do sedem (7) dní po odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúcemu.

 

7.4  Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od

(i) účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim,

(ii) oznámenia bankového účtu alebo adresy pre odoslanie poštovej poukážky a

(iii) vrátenia tovaru.  

 

7.5  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

7.6  Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ 

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť iba:

 

(i)  z dôvodov uvedených v obchodnom zákonníku a iných právnych predpisoch,

(ii) z dôvodov špeciálnych akcií Predávajúceho na vrátenie tovaru bez ohľadu či je kupujúci spotrebiteľom nebo podnikateľom.  

 

7.7  Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP  kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov).

 

7.8  Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci v uvedenej lehote doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu N-Terr s. r. o. , Kukučínova 2040 , 06901 Snina 

, alebo e-mailom na  infonekto@gmail.com .

 

7.9  Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného  tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim v objednávke.  Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo náhradné plnenie odmietnuť a odstúpiť od  kúpnej zmluvy. V tomto prípade nemajú zmluvné strany voči sebe žiadnych nárokov.

 

 

VIII. Záručné a reklamačné podmienky

8.1  Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

8.2  Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

 

8.3  Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

 

8.4  Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru  kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi  najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

 

IX. Osobné údaje

 9.1  S poskytnutými osobnými údajmi kupujúceho bude Predávajúci nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Predávajúci  zbiera osobné údaje kupujúcich za účelom plnenia zmluvy uzavretej s kupujúcim v zmysle ustanovenia § 7 ods. 4, písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZoOOU“). Ďalej kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 ZoOOU za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho (vrátane marketingu). Osobné údaje nebudú  poskytnuté žiadnej ďalšej osobe, okrem sprostredkovateľa, ktorého Predávajúci ako prevádzkovateľ poverí spracovaním osobných údajov. 

 

9.2  Osobné údaje nevyhnutné pre riadne doručenie tovaru, odovzdá Predávajúci zmluvnému dopravcovi (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa,  telefón, e-mail) s čím kupujúci súhlasí. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej  zmluvy. 

 

9.3  Rovnako kupujúci súhlasí, aby mu Predávajúci zasielal marketingové materiálny na emailovú adresu v zmysle ustanovenia §65 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, prípadne inak ho kontaktoval za účelom ponúknutia tovarov alebo služieb  Predávajúceho. Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účelu kedykoľvek písomne zmeniť či  odvolať, a to na adrese
infonekto@gmail.com

 

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VOP sú platné od 01.01.2014.

 

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach e-shopu.

 

10.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru z e-shopu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými VOP. 

 

10.4 Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto VOP pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom e-shopu a neakceptuje žiadane obecné obchodné  podmienky kupujúcich.